Čítačka správ

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (A8-0406/2017 - Romana Tomc) - Anna Záborská - Štvrtok, 18. januára 2018 - 12:35 - Štrasburg

Európsky parlament - 18. január 2018 - 13:14
Trvanie videonahrávky : 1'26''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (22Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (A8-0401/2017 - Nicola Danti) - Anna Záborská - Štvrtok, 18. januára 2018 - 12:43 - Štrasburg

Európsky parlament - 18. január 2018 - 13:14
Trvanie videonahrávky : 1'31''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (17Mb) alebo vo formáte WMV (23Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) - Anna Záborská - Štvrtok, 1

Európsky parlament - 18. január 2018 - 13:14
Trvanie videonahrávky : 1'29''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (17Mb) alebo vo formáte WMV (23Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava) - Anna Záborská - Streda, 17. januára 2018 - 22:21 - Štrasburg

Európsky parlament - 17. január 2018 - 22:44
Trvanie videonahrávky : 1'37''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (rozprava) - Anna Záborská - Streda, 17. januára 2018 - 20:39 - Štrasburg

Európsky parlament - 17. január 2018 - 20:58
Trvanie videonahrávky : 1'32''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (23Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na ústne zodpovedanie - Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ - O-2017-000094

Európsky parlament - 19. december 2017 - 12:40
Otázka na ústne zodpovedanie O-000094/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, v mene skupiny PPE
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, v mene skupiny S&D
Arne Gericke, v mene skupiny ECR
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, v mene skupiny ALDE
Terry Reintke, Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL
Daniela Aiuto, v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer