Čítačka správ

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) - Anna Záborsk

Európsky parlament - 17. január 2019 - 13:12
Trvanie videonahrávky : 1'39''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Sudáne - RC-B8-2019-0053

Európsky parlament - 16. január 2019 - 21:25
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0053/2019 (ECR)
B8-0054/2019 (GUE/NGL)
B8-0055/2019 (Verts/ALE)
B8-0057/2019 (ALDE)
B8-0060/2019 (S&D)
B8-0062/2019 (PPE)
o Sudáne
(2019/2512(RSP))
Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek
v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Azerbajdžane, najmä o prípade Mehmana Husejnova - RC-B8-2019-0056

Európsky parlament - 16. január 2019 - 20:10
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0056/2019 (Verts/ALE)
B8-0058/2019 (EFDD)
B8-0059/2019 (ECR)
B8-0063/2019 (ALDE)
B8-0064/2019 (S&D)
B8-0066/2019 (PPE)
o Azerbajdžane, najmä o prípade Mehmana Husejnova
(2019/2511(RSP))
Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Anna Záborská
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Branislav Škripek
v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé, Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava) - Anna Záborská - Streda, 16. januára 2019 - 16:52 - Štrasburg

Európsky parlament - 16. január 2019 - 17:16
Trvanie videonahrávky : 1'42''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ - Anna Záborská - Pondelok, 14. januára 2019 - 21:46 - Štrasburg

Európsky parlament - 14. január 2019 - 22:02
Trvanie videonahrávky : 1'26''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (22Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ - Anna Záborská - Pondelok, 14. januára 2019 - 21:46 - Štrasburg

Európsky parlament - 14. január 2019 - 22:02
Trvanie videonahrávky : 28''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (5Mb) alebo vo formáte WMV (7Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente - Anna Záborská - Pondelok, 14. januára 2019 - 20:20 - Štrasburg

Európsky parlament - 14. január 2019 - 20:58
Trvanie videonahrávky : 2'17''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (26Mb) alebo vo formáte WMV (35Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Väčšia interpelácia - VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ - G-000008/2018

Európsky parlament - 19. december 2018 - 15:26
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000008/2018
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na ústne zodpovedanie - VP/HR - Nedávne štátne teroristické aktivity Iránu v EÚ - O-000142/2018

Európsky parlament - 18. december 2018 - 17:02
Otázka na ústne zodpovedanie O-000142/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică, Dan Nica

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) - Anna Záborská - Štvrtok, 13. decembra 2018

Európsky parlament - 13. december 2018 - 13:25
Trvanie videonahrávky : 1'31''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (17Mb) alebo vo formáte WMV (24Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Iráne – najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej - RC-B8-2018-0562

Európsky parlament - 12. december 2018 - 20:40
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0562/2018 (Verts/ALE)
B8-0563/2018 (ECR)
B8-0564/2018 (GUE/NGL)
B8-0565/2018 (S&D)
B8-0566/2018 (ALDE)
B8-0567/2018 (PPE)
o Iráne - najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej
(2018/2967(RSP))
Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák
v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner
v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä
v mene skupiny ALDE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
v mene skupiny GUE/NGL
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer