Európsky parlament

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 2 dni 22 hod

Návrh spoločného uznesenia o slobode prejavu v Sudáne, najmä o prípade Muhammada Zína al-Ábidína - RC-B8-2017-0634

16. november 2017 - 9:55
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B8-0634/2017)
EFDD (B8-0636/2017)
S&D (B8-0639/2017)
ALDE (B8-0640/2017)
PPE (B8-0642/2017)
o slobode prejavu v Sudáne, najmä o prípade Muhammada Zína al-Ábidína
(2017/2961(RSP))
Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić
v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post
v mene skupiny S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki
v mene skupiny ECR
Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis
v mene skupiny ALDE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Návrh spoločného uznesenia o teroristických útokoch v Somálsku - RC-B8-2017-0600

15. november 2017 - 22:40
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8-0600/2017)
S&D, Verts/ALE (B8-0632/2017)
ALDE (B8-0633/2017)
PPE (B8-0635/2017)
o teroristických útokoch v Somálsku
(2017/2962(RSP))
Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić, Cristian Dan Preda
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
v mene skupiny S&D
Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki
v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis
v mene skupiny ALDE
Maria Heubuch, Jordi Solé
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Situácia v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (B8-0594/2017, B8-0595/2017) - Anna Záborská - Streda, 15. novembra 2017 - 14:01 - Štrasburg

15. november 2017 - 14:14
Trvanie videonahrávky : 1'33''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (24Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Zimný plán pre žiadateľov o azyl (rozprava) - Anna Záborská - Streda, 15. novembra 2017 - 11:39 - Štrasburg

15. november 2017 - 12:19
Trvanie videonahrávky : 1'26''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (22Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja - Anna Záborská - Utorok, 14. novembra 2017 - 21:54

14. november 2017 - 22:41
Trvanie videonahrávky : 1'7''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (13Mb) alebo vo formáte WMV (17Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (rozprava) - Anna Záborská - Pondelok, 13. novembra 2017 - 22:17 - Štrasburg

13. november 2017 - 22:44
Trvanie videonahrávky : 1'6''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (12Mb) alebo vo formáte WMV (17Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Prenasledovanie kresťanov vo svete (rozprava) - Anna Záborská - Pondelok, 13. novembra 2017 - 20:58 - Štrasburg

13. november 2017 - 21:28
Trvanie videonahrávky : 1'9''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (13Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer