Európsky parlament

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 21 hod 6 min

Otázka na písomné zodpovedanie - Protižidovská propaganda na západnom brehu Jordánu - E-001597/2017

15. jún 2017 - 19:10
Otázka na písomné zodpovedanie E-001597/2017
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Tomáš Zdechovský (PPE), Lars Adaktusson (PPE), Alberto Cirio (PPE), Tunne Kelam (PPE), Barbara Kudrycka (PPE), Monica Macovei (ECR), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Marijana Petir (PPE), Julia Pitera (PPE), Pavel Svoboda (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Patricija Šulin (PPE), Traian Ungureanu (PPE), Anna Záborská (PPE), Željana Zovko (PPE)

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Väčšie interpelácie (rozprava) - Anna Záborská - Štvrtok, 15. júna 2017 - 15:20 - Štrasburg

15. jún 2017 - 15:09
Trvanie videonahrávky : 1'56''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (B8-0405/2017, B8-0406/2017) - Anna Záborská - Štvrtok, 15. júna 2017 - 12:53 - Štrasburg

15. jún 2017 - 12:06
Trvanie videonahrávky : 1'37''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo (A8-0195/2017 - Nicola Danti) - Anna Záborská - Štvrtok, 15. júna 2017 - 12:43 - Štrasburg

15. jún 2017 - 12:06
Trvanie videonahrávky : 1'7''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (13Mb) alebo vo formáte WMV (17Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (A8-0200/2017 - José Manuel Fernandes, Udo Bullmann) - Anna Záborská - Štvrtok, 15. júna 2017 - 12:39 - Štrasburg

15. jún 2017 - 12:06
Trvanie videonahrávky : 1'11''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (13Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike - RC-B8-2017-0397

13. jún 2017 - 16:55
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8-0397/2017)
ALDE (B8-0398/2017)
GUE/NGL (B8-0399/2017)
ECR (B8-0400/2017)
S&D (B8-0401/2017)
PPE (B8-0402/2017)
o situácii v Konžskej demokratickej republike
(2017/2703(RSP))
Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Arena
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis
v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat
v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch
v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Návrh uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike - B8-2017-0402

9. jún 2017 - 16:13
NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku
o situácii v Konžskej demokratickej republike
(2017/2703(RSP))
Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary
v mene poslaneckého klubu PPE

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer