Európsky parlament

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 1 deň 5 hod

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Používanie konope na liečebné účely (B8-0071/2019) - Anna Záborská - Štvrtok, 14. februára 2019 - 12:55 - Štrasburg

14. február 2019 - 13:04
Trvanie videonahrávky : 1'27''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (22Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0096/2019, B8-0099/2019) - Anna Záborská - Štvrtok, 14. februára 2019 - 12:42 - Štrasburg

14. február 2019 - 12:55
Trvanie videonahrávky : 1'41''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Postavenie utečenca v Thajsku - E-000592/2019

14. február 2019 - 12:35
Otázka na písomné zodpovedanie E-000592/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Marijana Petir (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Alojz Peterle (PPE), Anna Záborská (PPE)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Návrh spoločného uznesenia o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii - RC-B8-2019-0111

13. február 2019 - 21:55
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)
o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii
(2019/2564(RSP))
Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei
v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Zimbabwe - RC-B8-2019-0110

13. február 2019 - 20:10
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0110/2019 (ECR)
B8-0118/2019 (Verts/ALE)
B8-0119/2019 (S&D)
B8-0120/2019 (ALDE)
B8-0124/2019 (EFDD)
B8-0125/2019 (PPE)
o Zimbabwe
(2019/2563(RSP))
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Aleksander Gabelic
v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jan Zahradil
v mene skupiny ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Margrete Auken
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Joint motion for a resolution on Zimbabwe - RC-B8-2019-0110

13. február 2019 - 18:10
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
pursuant to Rules 135(5) and 123(4) of the Rules of Procedure
replacing the following motions:
B8-0110/2019 (ECR)
B8-0118/2019 (Verts/ALE)
B8-0119/2019 (S&D)
B8-0120/2019 (ALDE)
B8-0124/2019 (EFDD)
B8-0125/2019 (PPE)
on Zimbabwe
(2019/2563(RSP))
Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere
on behalf of the PPE Group
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Aleksander Gabelic
on behalf of the S&D Group
Charles Tannock, Notis Marias, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Jan Zahradil
on behalf of the ECR Group
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström
on behalf of the ALDE Group
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Margrete Auken
on behalf of the Verts/ALE Group
Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
on behalf of the EFDD Group

Source : © European Union, 2019 - EP

Joint motion for a resolution on women’s rights defenders in Saudi Arabia - RC-B8-2019-0111

13. február 2019 - 16:56
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
pursuant to Rules 135(5) and 123(4) of the Rules of Procedure
replacing the following motions:
B8-0111/2019 (ECR)
B8-0113/2019 (Verts/ALE)
B8-0115/2019 (S&D)
B8-0116/2019 (EFDD)
B8-0121/2019 (GUE/NGL)
B8-0123/2019 (ALDE)
B8-0126/2019 (PPE)
on women’s rights defenders in Saudi Arabia
(2019/2564(RSP))
Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Elmar Brok, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Anders Sellström, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere
on behalf of the PPE Group
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri
on behalf of the S&D Group
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Monica Macovei
on behalf of the ECR Group
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
on behalf of the ALDE Group
Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Judith Sargentini, Ana Miranda, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Josep-Maria Terricabras, Margrete Auken
on behalf of the Verts/ALE Group
Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou
on behalf of the GUE/NGL Group
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato
on behalf of the EFDD Group

Source : © European Union, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (rozprava) - Anna Záborská - Utorok, 12. februára 2019 - 22:30 - Štrasburg

12. február 2019 - 22:55
Trvanie videonahrávky : 1'35''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Väčšia interpelácia - Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku - G-000001/2019

12. február 2019 - 10:36
Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000001/2019
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić, Alojz Peterle

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu - Anna Záborská - Streda, 30. januára 2019 - 23:50 - Brusel

31. január 2019 - 0:06
Trvanie videonahrávky : 1'36''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na ústne zodpovedanie - Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku - O-000002/2019

28. január 2019 - 14:08
Otázka na ústne zodpovedanie O-000002/2019
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer