Európsky parlament

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 1 týždeň 3 dni

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu - Anna Záborská - Pondelok, 22. októbra 2018 - 23:18 - Štrasburg

22. október 2018 - 22:38
Trvanie videonahrávky : 1'30''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (17Mb) alebo vo formáte WMV (23Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Návrh stanoviska - Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb - PE 627.047v01-00 - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

21. september 2018 - 8:56
NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Anna Záborská

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu - RC-B8-2018-0366

18. september 2018 - 13:55
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0366/2018 (ECR)
B8-0369/2018 (Verts/ALE)
B8-0370/2018 (S&D)
B8-0375/2018 (PPE)
B8-0377/2018 (ALDE)
o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu
(2018/2842(RSP))
Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin
v mene skupiny S&D
Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Pascal Durand
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Vysvetlenia hlasovania - Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) - Anna Záborská - Štvrtok, 13. septembra 2018 - 12:44 - Štrasburg

13. september 2018 - 12:02
Trvanie videonahrávky : 1'33''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (17Mb) alebo vo formáte WMV (24Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo - RC-B8-2018-0371

12. september 2018 - 22:10
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0371/2018 (Verts/ALE)
B8-0374/2018 (ECR)
B8-0376/2018 (S&D)
B8-0379/2018 (EFDD)
B8-0380/2018 (GUE/NGL)
B8-0381/2018 (PPE)
B8-0382/2018 (ALDE)
o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
(2018/2841(RSP))
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver, Tokia Saïfi, Inese Vaidere
v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Neena Gill
v mene skupiny S&D
Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Amjad Bashir, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Branislav Škripek, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Jana Žitňanská
v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE
Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Pascal Durand
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi
v mene skupiny EFDD

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Návrh spoločného uznesenia o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu - RC-B8-2018-0364

12. september 2018 - 20:55
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0364/2018 (ECR)
B8-0365/2018 (Verts/ALE)
B8-0367/2018 (S&D)
B8-0368/2018 (GUE/NGL)
B8-0372/2018 (PPE)
B8-0378/2018 (ALDE)
o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu
(2018/2840(RSP))
Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés, Inese Vaidere
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Elena Valenciano, Soraya Post, Norbert Neuser
v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner
v mene Európskych konzervatívcov a reformistov
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Pascal Durand, Maria Heubuch, Bodil Valero
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Situácia v Maďarsku - Anna Záborská - Utorok, 11. septembra 2018 - 17:17 - Štrasburg

11. september 2018 - 16:19
Trvanie videonahrávky : 2'8''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (25Mb) alebo vo formáte WMV (33Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu - Anna Záborská - Pondelok, 10. septembra 2018 - 22:57 - Štrasburg

10. september 2018 - 22:10
Trvanie videonahrávky : 1'36''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (24Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom - Anna Záborská - Pondelok, 10. septembra 2018 - 21:07 - Štrasbu

10. september 2018 - 20:37
Trvanie videonahrávky : 1'35''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (18Mb) alebo vo formáte WMV (25Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Draft opinion - Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services - PE 627.047v01-00 - Committee on Industry, Research and Energy

7. september 2018 - 20:25
DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services
Committee on Industry, Research and Energy
Anna Záborská

Source : © European Union, 2018 - EP

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer